Košík


Košík je prázdný

hlavička

Obchodní podmínky

OBCHODNÍ POMÍNKY

pro prodej zboží prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

 

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě

http://carodilna.cz/webuje.cz

 

Prodávající: Dan Valíček, Bošice 35 281 63 p. Kostelec n.Č.l.

IČ: 47041510

Kontaktní údaje: tel: 607 939 778, e-mail dan@dajda.cz

 

A. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny Čarodílna jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.
2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
3. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.
4. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.
5. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.
6. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetové prodejny Čarodílna, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
7.Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
8.Ceny zboží jsou uvedeny včetně souvisejících daní a poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
9.Webové rozhraní obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
10.Nakupující je o potvrzení informován vnitřní poštou nebo e-mailem na adresu, kterou uvedl při nákupu.
O přijetí platby a odeslání zboží je kupující informován stejným způsobem.
11.Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství) zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
12.Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

-       v hotovosti při osobním převzetí,

-       v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce.

-       převodem na učet prodávajícícho.

13. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
14. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
15. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde kdodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
16. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

B. Reklamace

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
2. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy, pokud bylo zboží na jeho přání vyrobeno, nebo upraveno (zakázková výroba).
3. Kupující je povinen před vrácením zboží o tomto prodejce písemně informovat (např. elektronickou poštou).
4. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez vad způsobených užíváním a bezpečně zabalené, aby nedošlo k jeho poškození při přepravě. Prodejce má právo nedostatečně zabalený či při přepravě poškozený balík nepřevzít. 5. Při vrácení zboží zpět prodejci, není možné ho zasílat na dobírku. Částka za zakoupené zboží a poštovné zaplacené prodávajícímu bude kupujícímu vrácena až po doručení zboží prodávajícímu.
6. Záruka se nevztahuje na zboží, které je opotřebeno jeho používáním či poškozeno nevhodným zacházením.
7. Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem.

C. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle občanského zákoníku č.367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, pokud možno v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.

D. Ochrana osobních údajů

1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2. Kupující je srozuměn se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, bankovní spojení, údaje o kupní smlouvě a platbách k ní vztaženým (dále společně vše rovněž jen jako „osobní údaje“).
3. Kupující je srozuměn se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a plnění právních povinností prodávajícího.
4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k naplnění účelu  zpracování. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě   automatizovaným způsobem nebo v listinné podobě neautomatizovaným způsobem.
7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
- požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
- požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

E. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.
3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím adresy elektronické pošty. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869.
6. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
7. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
8. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.
9. Přílohu obchodních podmínek tvoří  formulář pro odstoupení od kupní smlouvy.
10. Pro případ soudního sporu ve věci kupní smlouvy nebo s ní související je místně příslušným obecný soud podle sídla prodávajícího.

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost od 17.12.2019

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Prodávající: Daniel Valíček

IČ 47041510

sídlem a bytem: Bošice 35, 281 63 p. Kostelec n.Č.l.

 

Kupující: ………………………………………………………………………………..

 

Dne ……………………. jsem uzavřel/a prostřednictvím prostředku komunikace na dálku kupní smlouvu na ……………………. za kupní cenu……………………..

Zboží jsem obdržel/a dne …………………….

Z důvodu ……………………. (uvedení důvodu není povinné) odstupuji v souladu s

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku od uvedené kupní smlouvy.

Zboží vracím samostatnou zásilkou na adresu sídla prodávajícího.

Kupní cenu žádám vrátit:

na adresu ……………………………………………………………………………....

na účet č. ……………………………………………………………………………….

(zvolte jednu z možností).

 

V ……………………. dne …………………….

…………………….

vlastnoruční podpis kupujícího

Příloha: kopie dokladu o koupi zboží.

Sobota 18.9.2021
Nyní je ZAVŘENO
Čarodílna na Facebooku
Staňte se fanoušky Čarodílny na Facebooku.
Osobní stránky
Tantra masáže jinak

Copyright © 2019 . Čarodílna | Mapa webu